Đăng nhập
Đăng ký
Chủ đề mới cập nhật
Chào mừng anh em đến với trại mù công nghệ :)) Hãy đăng nhập để cùng tham gia thảo luận, chia sẻ, trao đổi với mọi người nhé!
CEO
Admin  Admin off
like 2 post 18
status Tôi yêu viỆt Nam!
 14.01.2022 - 20:21
#TOP 
imageecreatetruecolor - Tạo một hình ảnh màu sắc trung thực mới
(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imageecreatetruecolor - Tạo một hình ảnh màu sắc trung thực mới

Hoạt Động ¶
imagecreatetruecolor(int $width, int $height): GdImage|false
imageecreatetruecolor() trả về một đối tượng hình ảnh đại diện cho một hình ảnh màu đen có kích thước được chỉ định.

Thông Số ¶
width: Chiều Rộng Ảnh.

height: Chiều Cao Ảnh.

Kết Quả Trả Về ¶
Trả về một hình ảnh khi thành công, sai khi có lỗi.


Ví dụ # Tạo luồng hình ảnh GD mới và xuất hình ảnh.

<?php
header ('Content-Type: image/png');
$im = @imagecreatetruecolor(120, 20)
or die('Cannot Initialize new GD image stream');
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5, 'A Simple Text String', $text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
Ví dụ trên sẽ xuất ra một cái gì đó tương tự như:

Đầu ra của ví dụ: Tạo luồng hình ảnh GD mới và xuất hình ảnh.
Chỉnh sửa lần cuối:  14.01.2022 - 20:32
  jekyll  thích điều này

imageecreatetruecolor-Tạomộthìnhảnhmàusắctrungthựcmới